News

Ο Δήμος Κασσάνδρας διεξάγει ανοιχτή δημοπρασίας για μίσθωση χώρων στάθμευσης

ΑΚ ΗΡΥ Ξ Η
Η Δ Η Μ Α Ρ ΧΟ Σ Κ Α Σ Σ Α Ν Δ Ρ Α Σ
ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΙΝ

Α) το εδάφ. θ), της παρ. 1, του άρθ, 72, του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’)
Β) το άρθ. 194 , του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α'), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 42 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α') & το άρθρο 35 του Ν. 4521/18 (ΦΕΚ 38/02.03.2018 τεύχος Α'): «Για ακίνητα που μισθώνουν οι Δήμοι και οι Κοινότητες γίνεται δημοπρασία....»
Γ) Το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ 77/30.03.1981 τεύχος Α')
Δ) Την υπ’ αρίθμ. 217/30-10-2019 (ΑΔΑ:ΩΦ59ΩΕΘ-Η26) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίνεται η εκ νέου μίσθωση- μέσω δημοπρασίας – χώρων στάθμευσης για διάστημα 2 ετών, με δικαίωμα παράτασης εκ μέρους του Δήμου για δύο έτη ακόμη, εφόσον αυτό κριθεί αναγκαίο, των κάτωθι χώρων:
- Στην Κοινότητα Πευκοχωρίου μίσθωση επιπλέον 2.000 τ.μ
- Στην Κοινότητα Πολυχρόνου μίσθωση έως 5.000 τ.μ.
- Στην Τ.Κ. Παλιουρίου μίσθωση έως 1.500 τ.μ.
- Στην Κοινότητα Αφύτου μίσθωση έως 15.000 τμ
- Στην Κοινότητα Καλάνδρας (Ποσείδι) έως 5.000 τ.μ.
- Στην Κασσάνδρεια έως 10.000 τ.μ.
Ε)ΤΗΝ ΑΡΙΘ.167/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ α λ ε ί τους ενδιαφερομένους σε φανερή μειοδοτική δημοπρασία που θα διεξαχθεί στο ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ την 29/01/2020 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 9-11π.μ.,για την εκδήλωση ενδιαφέροντος μίσθωσης ακινήτων για χρήση στάθμευσης οχημάτων
1) Περιγραφή του μισθίου
Τα ακίνητα να βρίσκονται εντός ορίων των οικισμών και η έκτασή τους να είναι ως εξής:
- Στην Κοινότητα Πευκοχωρίου μίσθωση επιπλέον 2.000 τ.μ
- Στην Κοινότητα Πολυχρόνου μίσθωση έως 5.000 τ.μ.
- Στην Τ.Κ. Παλιουρίου μίσθωση έως 1.500 τ.μ.
- Στην Κοινότητα Αφύτου μίσθωση έως 15.000 τμ
- Στην Κοινότητα Καλάνδρας (Ποσείδι) έως 5.000 τ.μ.
- Στην Κασσάνδρεια έως 10.000 τ.μ.
1
2) Τρόπος Διενέργειας της Δημοπρασίας
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις ως εξής:
Α. Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δήμο και στη συνέχεια η αρμόδια δημοτική υπηρεσία τις αποστέλλει στην επιτροπή του άρθρου 7 του Π.Δ 270/81, η οποία με επιτόπια έρευνα, κρίνει περί της καταλληλότητος των προσφερομένων ακινήτων και περί του αν ταύτα πληρούν τους όρους της παρούσας διακήρυξης. Η επιτροπή συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών. Οι λόγοι αποκλεισμού ενός ακινήτου αιτιολογούνται επαρκώς στην έκθεση. Η έκθεση αξιολόγησης, μαζί με τις προσφορές ενδιαφέροντος, αποστέλλονται στο δήμο, ο οποίος την κοινοποιεί σε κάθε έναν που εκδήλωσε ενδιαφέρον.
Β. Διενέργεια δημοπρασίας. Στη συνέχεια η Δήμαρχος ορίζει ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με αποδεικτικό, να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της πρώτης φάσης. Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από τον μειοδότη και τον εγγυητή.
3) Εγγυητής
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και έτσι καθίσταται αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
4) Δικαίωμα αποζημίωσης
Ο τελευταίος μειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα προς αποζημίωση από τη μη έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από το αρμόδιο όργανο του δήμου ή της διοικητικής αρχής που έχει αντίστοιχη αρμοδιότητα.
5) Σύμβαση
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από την κοινοποίηση, που ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής, της απόφασης της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας, να προσέλθει μαζί με τον εγγυητή του για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, άλλως και η κατατεθείσα εγγύηση καταπίπτει υπέρ του δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση.
Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός εις βάρος του και του εγγυητή του, οι οποίοι ευθύνονται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.
Μετά το πέρας της παραπάνω προθεσμίας των δέκα ημερών η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε οριστικά.
6) Διάρκεια Μίσθωσης
Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε δύο (2) έτη από την έγκριση των πρακτικών της δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή, με δυνατότητα παράτασης για ένα έτος ακόμη σε περίπτωση που αυτό κριθεί αναγκαίο από το Δήμο.
Κατά τη διάρκεια της μίσθωσης, σε περίπτωση που κάποιος από τους μισθωτές θελήσει να
2

αξιοποιήσει το ακίνητό του, ο Δήμος υποχρεούται να εγκαταλείψει το μίσθιο εντός 20 ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του μισθωτή.
7) Εγγύηση συμμετοχής
Ουδείς είναι δεκτός στην δημοπρασία, αν δεν προσαγάγει, για την συμμετοχή του στη δημοπρασία, ως εγγύηση στην επιτροπή διενεργείας της δημοπρασίας, γραμμάτιο συστάσεως παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή ανεγνωρισμένης Τράπεζας ή βεβαίωση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων περί παρακαταθέσεως σε αυτό από αυτόν που επιθυμεί να λάβει μέρος στην δημοπρασία ή άλλου ο οποίος ενεργεί για λογαριασμό του διαγωνιζομένου, ομολογιών Δημοσίου, Τραπέζης, ή Οργανισμού κοινής ωφελείας, που αναγνωρίζεται για εγγυοδοσίες, ποσό ίσο προς το ένα δέκατο (1/10) του οριζόμενου ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς της διακήρυξης ή να καταθέσουν το ποσό που αντιστοιχεί σε μετρητά.
8) Δικαιολογητικά συμμετοχής στη δημοπρασία
Όποιος επιθυμεί να συμμετάσχει στη δημοπρασία πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμού κατά την ημέρα και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας, τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Ταυτότητα του φυσικού προσώπου. Εάν συμμετέχει νομικό πρόσωπο οποιασδήποτε εταιρικής μορφής ή κοινοπραξία πρέπει να προσκομίσει επικυρωμένο καταστατικό, το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, από το οποίο να προκύπτει η κατά νόμο δημοσίευση καθώς και πρακτικό συμμετοχής στη συγκεκριμένη δημοπρασία.
β) Επίσημο τίτλο (συμβόλαιο) πρωτότυπο ή νομίμως θεωρημένο, που να αποδεικνύεται η κυριότητά του επί του συγκεκριμένου ακινήτου.
γ) Υπεύθυνη δήλωση του ίδιου, ότι έλαβε γνώση των όρων διακήρυξης και αποδέχεται αυτούς πλήρως και ανεπιφύλακτα.
δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι το ακίνητο είναι απαλλαγμένο από κάθε δουλεία και δεν υφίσταται καμία υποχρέωση του δήμου για ενδεχόμενες οφειλές αυτού προς οιονδήποτε.
ε) Αυτός που μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να το δηλώσει ρητά στην επιτροπή της δημοπρασίας και μάλιστα πριν από την έναρξη αυτής παρουσιάζοντας και το νόμιμο συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο, διαφορετικά θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια Επιτροπή μέχρι την έναρξη της διαδικασίας της δημοπρασίας.
Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία ενδιαφερόμενος που έχει αποκλεισθεί, διότι το προσφερόμενο ακίνητο κρίθηκε από την Επιτροπή Καταλληλότητας ακατάλληλο ή που δεν έχει προσκομίσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά. Επίσης, δεν μπορεί να συμμετέχει ενδιαφερόμενος που υποβάλλει δικαιολογητικά, τα οποία δεν διαλαμβάνουν κάποιο από τα ανωτέρω στοιχεία.
Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται να προσυπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας, διαφορετικά κηρύσσεται έκπτωτος και οφείλει να αποζημιώσει το Δήμο, σύμφωνα με τα άρθρα 197 και 198 του Αστικού Κώδικα.
3

9) Υποχρεώσεις μισθωτή
Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο, σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
10) Λήξη μίσθωσης
Ο μισθωτής υποχρεούται με τη λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιον στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
11) Αναμίσθωση – Υπεκμίσθωση
Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
12) Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα δημοσιευθεί με φροντίδα του δημάρχου τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από τη διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του δήμου και στην ιστοσελίδα του Δήμου.
13) Επανάληψη της δημοπρασίας
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από τον δήμαρχο εάν δεν παρουσιασθεί κατ' αυτήν μειοδότης.
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:
α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκριθεί από τη Οικονομική επιτροπή ή το δημοτικό συμβούλιο ή την αρμόδια Διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου του επιτευχθέντος αποτελέσματος ή σφάλματος στη διενέργεια της δημοπρασίας
β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας, ο τελευταίος μειοδότης και ο εγγυητής του αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή τη σύμβαση μίσθωσης επίσης όταν μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο μειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως δεν προσέλθει αυτός εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση (β) η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου μειοδότη και του εγγυητή αυτού, ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσόν, δυνάμενο να μειωθεί με απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερομένης στους όρους της πρώτης διακήρυξης και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες προ της ημέρας της διενέργειας της δημοπρασίας, διεξάγεται δε σύμφωνα με τα όσα αναφέρθηκαν.
Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται με βάση τη δοθείσα τελευταία προσφορά κατά την προηγούμενη δημοπρασία.
14) Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο του κ. Πρασσά Μιχάλη κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες Τηλέφωνο 2374350162.
4

Για ότι δεν προβλέπεται από τους παρόντες όρους διακήρυξης, εφαρμογή έχουν οι διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 και του Ν. 3463/2006
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΛΚΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

Login to post comments
Σύννεφο Ετικετών
Google Ads
Δημοφιλής
Τηλέφωνα Δήμων
Sponsors